Gedragsregels EIJV

Respect is gebaseerd op het besef dat iedereen van waarde is...

De Edese IJsvereniging wil haar leden een veilige (lichamelijke, geestelijke en sociale) omgeving bieden. Onze ver­eniging hecht daarom veel waarde aan het respec­teren van onze leden, trainers, begeleiders, vrij­willi­gers en onze bezoekers. Ieder­een telt mee binnen onze ver­eniging. Om dit te waarborgen hebben we met elkaar gedragsregels afgesproken. Deze zijn in de Algemene Ledenvergadering vastgelegd.

Gedragsregels binnen de Edese IJsvereniging:

 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd, ook niet via het gebruik van sociale media of beeldmateriaal.
 • Niemand wordt genegeerd.
 • Wij maken geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk, persoonlijk leven of seksuele voorkeur.
 • Wij houden rekening met de grenzen die iemand aangeeft en vallen niemand lastig.
 • Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.
 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden.
 • Roken wordt niet toegestaan op onze gehele accommodatie (zowel binnen als buiten).
 • Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar is bij ons niet toegestaan.
 • Het gebruik van alcohol met mate is toe­gestaan in ons club­huis en op het terras maar  zeker niet op onze schaats-/skeeler­baan of in de kleed­kamers.
 • Wij respecteren onze en andermans eigendommen. Wij verwachten dan ook dat de ruimte of het terrein netjes wordt achtergelaten.
 • Rijders gedragen zich tijdens het omkleden correct in de kleedkamer.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geef deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
 • Voor het weggooien van lege blikjes, flesjes en overig afval dient gebruik gemaakt te worden van de hiervoor bestemde en aanwezige afvalbakken.
 • Wij bezorgen ook de omgeving buiten het terrein geen overlast.

Respect voor de omgeving en de mensen om ons heen is zeer belang­rijk en vormt de basis van vrij­wel elke sport. Wij gaan er daar­om van uit dat onze regels gerespec­teerd en nage­leefd worden, zowel in de fysieke omgeving als bij gebruik van sociale media en beeldmateriaal. Bij over­treding van onze regels worden, af­hanke­lijk van de ernst van de over­tredingen, door het bestuur passen­de maat­regelen genomen.

Vereniging overzicht