Gedragsregels EIJV

Respect is gebaseerd op het besef dat iedereen van waarde is...

De Edese IJsvereniging wil haar leden een veilige (lichamelijke, geestelijke en sociale) omgeving bieden. Onze ver­eniging hecht daarom veel waarde aan het respec­teren van onze leden, trainers, begeleiders, vrij­willi­gers en onze bezoekers. Ieder­een telt mee binnen onze ver­eniging. Om dit te waarborgen hebben we met elkaar gedragsregels afgesproken. Deze zijn in de Algemene Ledenvergadering vastgelegd. Naast de algemene gedragsregels hanteert de EIJV ook aanvullende gedragsregels voor begeleiders in de sport.

Gedragsregels binnen de Edese IJsvereniging:

 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd, ook niet via het gebruik van sociale media of beeldmateriaal.
 • Niemand wordt genegeerd.
 • Wij maken geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk, persoonlijk leven of seksuele voorkeur.
 • Wij houden rekening met de grenzen die iemand aangeeft en vallen niemand lastig.
 • Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.
 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden.
 • Roken wordt niet toegestaan op onze gehele accommodatie (zowel binnen als buiten).
 • Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar is bij ons niet toegestaan.
 • Het gebruik van alcohol met mate is toe­gestaan in ons club­huis en op het terras maar  zeker niet op onze schaats-/skeeler­baan of in de kleed­kamers.
 • Wij respecteren onze en andermans eigendommen. Wij verwachten dan ook dat de ruimte of het terrein netjes wordt achtergelaten.
 • Rijders gedragen zich tijdens het omkleden correct in de kleedkamer.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geef deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
 • Voor het weggooien van lege blikjes, flesjes en overig afval dient gebruik gemaakt te worden van de hiervoor bestemde en aanwezige afvalbakken.
 • Wij bezorgen ook de omgeving buiten het terrein geen overlast.

Respect voor de omgeving en de mensen om ons heen is zeer belang­rijk en vormt de basis van vrij­wel elke sport. Wij gaan er daar­om van uit dat onze regels gerespec­teerd en nage­leefd worden, zowel in de fysieke omgeving als bij gebruik van sociale media en beeldmateriaal. Bij over­treding van onze regels worden, af­hanke­lijk van de ernst van de over­tredingen, door het bestuur passen­de maat­regelen genomen.

Vereniging Overzicht